Cmentarz parafialny


REGULAMIN CMENTARZA PARAFII

RZYMSKO-KATOLICKIEJ P.W.ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W IWANOWICACH

 

1. Cmentarz jest własnością Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

 

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii Iwanowice.

 

3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:

 - parafian

 - inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym grób rodzinny

 

4. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty, tzw. pokładne.

 

5. Czas pogrzebu uzgadnia się z Proboszczem parafii w Iwanowicach; należy przedłożyć przy tym akt zgonu zmarłego. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się w kancelarii parafialnej.

 

6. Należy uzyskać zgodę administratora cmentarza, którym jest Proboszcz parafii na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np:

 - ekshumacje zwłok

 - budowę nowego pomnika

 - remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana elementów zdobniczych przy grobie

 

7. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty pogrzebu.

 

8. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia grobu.

 

9. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być usuwane z grobów przez opiekujących się nimi i składane na miejscu do tego przeznaczonym.

 

10. Odpady drobne: plastiki, wkłady od zniczy, sztuczne kwiaty wrzucamy do pojemników znajdujących sie na terenie cmentarza. Wieńce i wiązanki składamy przy pojemnikach. Szkło wkładamy do osobnych pojemników.

 

11. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie administratora cmentarza.

 

12. Prace przy nagrobku (obramowaniu lub układaniu kostki) itp. należy wykonywac tak, aby nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach i nie wywołały sporów z sąsiednimi uzytkownikami. Należy zadbać też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.

 

13. Gruz i pozostałości po starych rozebranych pomnikach powinny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza przez zakład kamieniarski wykonujący tę usługę lub rodzinę.

 

14. Cmentarz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. W skład ubezpieczenia nie wchodzi ubezpieczenie uszkodzonych nagrobków. Ubezpieczenia nagrobków dokonuje każdy dobrowolnie i indywidualnie na własną rękę. 

 

14. ZABRANIA SIĘ na terenie cmentarza:

 - wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza

 - wprowadzania zwierząt

 - zanieczyszczania cmentarza

 - samowolnego usuwania drzew i krzewów

 - palenia papierosów i picia alkoholu

 - hałasowania na cmentarzu

 - umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody administratora cmentarza

 

15. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

 

16. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza.